Полезно

Съвети и документи

Съвети и документи

"Какви отчети е необходимо да подам до 30 06 2008 и къде?"

Относно запитването къде трябва да се публикуват финансовите отчети на търговските дружества, Ви насочваме към Чл. 40. (Закона за счетоводството) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В срок до 30 юни следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния...

Промени в Закона за независим финансов одит

Съгласно последните промени на Закона за независимия финансов одит в сила от 29 юли 2008 г. предприятията от публичен интерес създават одитен комитет. Предприятията, извършващи дейност от обществен интерес са дефинирани в закона и включват:

- публични дружества и емитенти н ценни книжа в страната, както и в друга държава -...

Изменение на Закона за счетоводството

С цел хармонизация на националното счетоводно законодателство с правото на Европейската Общност в сила от 5 Август 2008 г. съгласно изменение на Закона за счетоводството: Дружествата, чиито годишни финансови отчети подлежат на независим финансов одит, следва да оповестяват поотделно начислените за годината суми за услугите,...

Промяна в ЗКПО

Засяга данъчното третиране при разпределяне на дивиденти към или от компании от Европейски съюз (ЕС). Запазва се данъчното третиране на дивидентите, разпределяни между местни компании в България. Промяната се изразява в отмяна на съществуващите до момента условия за освобождаване на дивидентите от данък само по отношение...

Имате ли още въпроси, пишете ни: