Услуги

Одит

Одит

 • Одитът на финансови отчети е в съответствие със специфична рамка за финансова отчетност (МСФО, НСФОМСП), а също така и с приложимото в България законодателство. Нашият изключително независим подход и квалифициран персонал осигуряват на клиентите ни сигурност, че техните финансови отчети са не само технически верни, но и съответстват на постоянно развиващите се практики.
 • Ние извършваме преглед на финансови отчети в съответствие с Международните одиторски стандарти, приложими при извършване на преглед.
  Съобразно тези стандарти ние извършваме процедури, които се определят съобразно изискванията в международните стандарти, на професионалните организации, нормативните разпоредби и, когато това е уместно, на условията на ангажимента за преглед и изискванията за издаване на доклад. Целта на прегледа е да потвърди с умерена сигурност, че информацията, предмет на прегледа, не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, като това се изразява под формата на отрицателна сигурност.
 • "Глобъл Одит Сървисез"ООД извършва преглед в компютърна информационна среда и по-специално в средните по големина предприятия. Нашата методология и инструментите, които използваме, за да извършваме такива услуги са уникални и се базират на водещи технологии. Ние имаме развита отлична методология за извършване на преглед в информационни системи, като към работния ни екип се включват и такива членове, които най-добре разбират вашите електронни платформи и свързаните софтуерни системи.
 • В случай, че имате нужда от одит на финансови отчети в съответствие с изисквания, различни от Международните стандарти за финансово отчитане или националните стандарти, ние бихме могли да ви предложим различни одиторски услуги със специално предназначение. Също като финансовия одит, тези услуги представляват проверка и изготвяне на заключение на базата на одиторски доказателства. Те са особено полезни в случай на одит на публични организации, тъй като тогава отчетите се изготвят съобразно специфични изисквания.
  Одиторските ангажименти със специално предназначение мога да се изразяват в одит/ преглед на:
  • Финансов отчет, изготвен в съответствие с изискванията на изчерпателна счетоводна база, различна от МСФО или националните стандарти
  • Конкретни сметки, компоненти от сметки или обекти във финансовия отчет 
  • Спазване на договорни условия
  • Обобщен финансов отчет
 • Прогнозната финансова информация представлява финансова информация, която е основана на предположения за възможни събития в бъдещето или за възможни действия на предприятието. Тя е субективна и изготвянето й в значителна степен изисква преценка. Чрез различни процедури за проверката на тази информация, ние ще съберем и оценим доказателства доколко:
  • Предположенията на ръководството за най - добра приблизителна оценка са разумни и последователни с целта
  • Прогнозната финансова информация е подходящо изготвена въз основа на предположенията
  • Прогнозната финансова информация е подходящо представена и всички съществени предположения са адекватно оповестени, включително ясна индикация доколко тя представлява предположения за най - добра приблизителна преценка или хипотетични предположения
  • Прогнозната финансова информация е изготвена на последователна основа с историческия финансов отчет, при използване на подходящи счетоводни принципи.
 • При тези ангажименти ние използваме счетоводни познания и опит, които са различни от одиторските, за да съберем, класифицираме и обобщим определена финансова информация. Обичайно това води до довеждането на подробните данни до лесна за управление и използване информация. Услугите, свързани с компилиране на информация могат да включват изготвяне на финансови отчети или събиране и обобщаване на друга финансова информация. Този вид услуги не дава сигурност относно тази информация. Счетоводителят няма задължение да потвърди нейната цялост и вярност. Въпреки това, по този начин бихме могли да ви помогнем за по-добро организиране и анализиране на финансовата информация.
 • Вътрешният одит е независима функция на проучване и оценяване на дейностите в една организация, така че да се постигнат нейните три основни цели: ефективна и ефикасна дейност, достоверно финансово отчитане и съответствие с приложимите закони и нормативни актове. Функцията на вътрешния одит е един от видовете контроли, използвани от управлението на всяка компания в дейността й. В същото време той има и специална роля да помогне да се измерят и оценят останалите контроли. Ето защо вътрешните одитори трябва да разбират както своята функция на контрол, така и природата и обхвата на другите видове контроли.

  За да оптимизираме стойността и ефективността на функцията по вътрешен одит, ние задълбочено ще се запознаем с целите на Вашата организация; специфичните рискове, свързани с конкретния бизнес; Вашите приоритети във връзка с управлението на риска; всички особености на законовата рамка и икономическата среда; нуждите на всички заинтересовани страни (акционери, управление и служителите на фирмата). По този начин ние ще ви предложим индивидуални решения, които ще допринесат за подобряването на функцията по вътрешен одит на компанията. Във връзка с усъвършенстването на функцията на вътрешния одит ние бихме могли да Ви помогнем с консултации и асистиране в процеса на развитието на методологии за вътрешен одит, управлението на риска, както и обучение на вътрешните одитори. Като допълнение, ние ще анализираме нуждите на компанията от отдел по вътрешен одит и ще предложим оптималния вариант за изпълняването на тази функция - в зависимост от нуждите на компанията тази функция може да се изпълнява вътрешно, от специален отдел на дружеството или от наета за това трета страна.