Услуги

Данъчни и правни съвети

Правни консултации

В основата на успеха на всяка компания от учредяването й и при извършване на стопанската дейност, стои перфектното уреждане на взаимоотношенията с клиенти, доставчици и партньори. Ето защо, ние Ви предлагаме:

  • Регистрации и пререгистрации на дружества и търговци по Търговския Закон.
  • Регистрации и пререгистрации, изисквани от други закони.
  • Изготвяне на всички видове договори по ЗЗД и Търговския Закон;
  • Участие и/ или представителство при водене на преговори.
  • Съдействие за постигане на извънсъдебни спогодби при търговски спорове.
  • Съдебни производства по търговски, данъчни и изпълнителни дела.
  • Консултации по търговско, данъчно и административно право.
  • Консултации при продажба, вливане, сливане или разделяне на предприятия.
  • Консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху активи.